Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng

Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng

Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng

Doanh nghiệp bạn hiện đang muốn bổ sung vốn lưu động để mở rộng kinh doanh Và muốn vay vốn từ ngân hàng nhưng gặp khó khăn trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng?

Những công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp với phí dịch vụ kiểm toán bctc tốt nhất?

Cần chuẩn bị gì để kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay vốn tại các ngân hàng thương mại?

Dịch vụ kiểm toán là gì

Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ do công ty kiểm toán độc lập chuyên nghiệp – chi nhánh công ty kiểm toán cung cấp, được thực hiện bởi những kiểm toán viên hành nghề dựa trên luật kiểm toán độc lập, hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam.

Công ty CAF chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn cũng như các dịch vụ khác như tư vấn hoàn thuế VAT, dịch vụ Quyết toán thuế, dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết, chuyển giá, kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng, kiểm toán báo cáo cho mục đích đấu thầu …..  được thực hiện trên toàn quốc.

Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng
Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng

Công ty CAF có chi nhánh và văn phòng đại diện, như dịch vụ kiểm toán tại Đồng Nai, Dịch vụ Kiểm toán Tại Bình Dương, Dịch vụ Kiểm toán Tại Tp. HCM, Dịch vụ kiểm toán tại Hà Nội, Dịch vụ kiểm toán tại Long An, Tiền Giang, Cần Thơ …

Kiểm toán độc lập là gì, Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

Mục đích của kiểm toán độc lập, Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng

Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại sao vay vốn ngân hàng cần cung cấp báo cáo tài chính?

Trước khi cấp vốn cho doanh nghiệp vay, ngân hàng thường phải thẩm định về tình tài chính sức khỏe của doanh nghiệp qua các tiêu chí sau:

  • Doanh nghiệp không có lịch sử nợ xấu trên Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC)
  • Doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận ở hiện tại và năm kế hoạch, đảm bảo nguồn trả nợ và vay trong tương lai.
  • Doanh thu hàng năm khoảng trên hai lần tổng dư nợ, vì thông thường thời hạn khế ước nhận nợ khoảng sáu tháng, doanh thu như thế tiền về đủ để trả nợ đến hạn. Nhằm đánh giá doanh nghiệp sử dụng vốn vay có đúng mục định và kinh doanh có hiệu quả không?
  • Không mất cân đối tài chính – tài sản ngắn hạn cao hơn nợ ngắn hạn để tránh rủi ro mất khả năng thanh toán.

Giá trị của báo cáo kiểm toán sau khi được kiểm toán, Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán được sử dụng để cho mục đích gì ?

a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

b) Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

Quy định về việc kiểm toán đối với những doanh nghiệp nào?

Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán quy định của Luật kiểm toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm; trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán, Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng

Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;

c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Dịch vụ kiểm toán của Công ty CAF, Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng

a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán hoạt động, dịch vụ kiểm toán tuân thủ, dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác;

b) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.

c) Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế;

d) Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;

e) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức;

f) Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

g) Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;

h) Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

i) Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

a) Báo giá dịch vụ kiểm toán, Ký hợp đồng kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán;

b) Thực hiện dịch vụ kiểm toán;

c) Kết thúc dịch vụ kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và tư vấn xử lý sau kiểm toán.

Tại sao nên chọn dịch vụ kiểm toán CAF? Báo giá kiểm toán bctc vay ngân hàng

b) Công ty Kiểm toán CAF được sáng lập bởi các kiểm toán viên có hơn 10 năm kinh nghiệm đã cung cấp và tư vấn dịch vụ kiểm toán cho hàng 1.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước cũng như vốn đầu tư nước ngoài FDI hoạt đồng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

c) Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa rủi ro: thông qua dịch vụ kiểm toán của CAF, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ quý đơn vị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

d) Rà soát ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến thuế: qua kiểm toán CAF sẽ phát hiện và tư vấn quý đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế.

e) Chi phí dịch vụ kiểm toán: đảm bảo mức phí kiểm toán phù hợp với quy mô, ngành nghề, đặc điểm sản xuất kinh doanh.

c) CAF đảm bảo về chất lượng dịch vụ kiểm toán khi quý đơn vị cung cấp Báo cáo tài chính cho bên thứ ba, như nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan nhà nước…..

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng

Việc vẽ lên Báo cáo tài chính đẹp cung cấp các số liệu đáp ứng hết các tiêu chí của ngân hàng cũng không phải điều dễ dàng.

Sau đây công ty CAF sẽ là một vài thủ thuật hướng dẫn cách lập một báo cáo tài chính sạch để tiếp cận vốn ngân hàng nhanh hơn.

Thứ nhất: Một số chỉ tiêu trên BCTC bắt buộc phải thật, minh bạch

Số dư tài khoản ngân hàng 112 phải khớp với số dư trên sao kê sổ phụ trên từng ngân hàng. Vì số liệu ngân hàng là cố định, minh bạch, bạn không can thiệp được.

Các tài khoản vay dài hạn và ngắn hạn tại các ngân hàng. Vì các món vay này ngân hàng có thể dễ dàng tra được thông tin vay ngân hàng của bạn để xác minh số liệu có thật sự đúng hay không.

Các khoản nộp thuế nhà nước, thuế GTGT còn được khấu trừ.

Thứ hai: Tình hinh kinh doanh có lợi nhuận tốt

Lợi nhuận doanh nghiệp tăng càng cao thì càng đảm bảo khả năng thanh toán và phương án kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp.

Tăng tính bảo đảm của khoản vốn vay ngân hàng. Dó đó doanh nghiệp thường điều chỉnh một số chỉ tiêu làm cho lợi nhuận

Tăng doanh thu:

Chế biến các nghiệp vụ cho ai đó vay và thu lãi cho vào tài khoản 515 ( lưu ý: Hạn chế và cân đối sử dụng phương pháp này, vì doanh nghiệp bạn có tiền đi cho vay thì sẽ không cần vay ngân hàng làm gì nữa?)

Phương án kế hoạch vay vốn phải để chỉ tiêu doanh thu trong tương lai tăng khoảng 10% so với kỳ này. Để cho biết hiệu quả sử dụng vốn vay của doanh nghiệp

Giảm chi phí

Chi phí lương giảm bớt. Đây là khoản chi phí doanh nghiệp dễ dàng chế biến nhất. Đa số các doanh nghiệp sẽ đều can thiệp chế biến khoản chi phí tiền lương để lợi nhuận tăng cao.

Điều chỉnh thời gian tính khấu hao dài hơn, chi phí khấu hao tài sản cố định giảm.

Cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất ( nếu có)

Thứ ba: Các chỉ tiêu phân tích tài chính tốt

Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn. Tỉ số này phải lớn hơn 1 mới gọi là hiệu quả ít nhất trong thời gian của báo cáo tài chính >Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh.

Tỷ số thanh toán nhanh = (Tiền mặt + tài sản lưu động khác + Phải thu)/nợ ngắn hạn. Tỷ số này thường lớn hơn 0,5 là chấp nhận được.

Hệ số thanh toán nợ dài hạn = Giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ vốn vay/(Tổng số nợ dài hạn – giá trị TSCDDD hình thành từ vốn vay). Hệ số này lớn hơn 1 là tốt nhất. Chứng tỏ có khả năng trợ nợ dài hạn tốt hơn. Ngân hàng thích điều này.

Hệ số nợ: Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu. Hệ số này càng nhỏ thì càng tốt. Vì càng nợ ít sẽ càng tốt.

Tỷ suất tự tài trợ:

Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn , hệ số này càng lớn càng tốt. Càng giảm được mức độ rủi ro cho doanh nghiệp, có khả năng trả nợ cho Ngân hàng.

Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu/(phải thu khách hàng bình quân đầu kỳ + cuối kỳ). Chỉ tiêu này cho khoảng bằng 2 là đẹp. Chỉ số này càng cao càng thu hồi nợ chậm, nhưng thu hồi nợ nhanh quá lại không tốt lắm.

Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn/Hàng tồn kho bình quân. Chỉ tiêu này không nên để quá cao hoặc quá thấp. Cao nghĩa là hàng bán chậm bán hàng kém hiệu quả, mà thấp quá thì không có hàng dự trữ để có kế hoạch kinh doanh.

Vòng quay Vốn lưu động = Doanh thu/vốn lưu động bình quân. Hệ số này tùy thuộc vào đơn vị bạn, nếu là thương mại thì cần cao nhưng xây dựng,… thì không quá cao cũng được.

Hệ số này thể hiện khả năng thu hồi vốn.

Sức sản xuất tài sản cố định: Doanh thu/Giá trị tài sản cố định

Sức sinh lợi tài sản cố định: Lợi nhuận sau thuế/giá trị tài sản cố định

02 chỉ số này càng cao càng tốt. Chỉ số này thể hiện doanh thu và lợi nhận sử dụng vốn là hiệu quả.

Thứ tư: Một số lưu ý khác trong BCTC vay vốn ngân hàng

Báo cáo tài chính phải để số dư trên tiền mặt thấp vì nhiều tiền mặt thì doanh nghiệp khó có thể giải trình lý do vì sao phải đi vay vốn ngân hàng.

Tài sản ngắn hạn phải đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng. Vì tài sản ngắn hạn là khoản có tính thanh khoản cao, dễ dàng quy đổi ra tiền mặt, không mất cân đối tài chính trả nợ vay đúng kỳ.

Nâng giá trị máy móc, tài sản của doanh nghiệp lên để có nguồn tài sản đảm bảo lớn.Vì ngân hàng cũng không đủ chuyên môn để biết hết giá trị thực của máy móc thiết bị tại mỗi doanh nghiệp. Ngân hàng dễ dàng cho doanh nghiệp vay nếu có tài sản thế chấp cao.

Số dư trên tài khoản 331 thấp, đảm bảo trả nợ nhà cung cấp đúng hạn => Nâng cao uy tín doanh nghiệp trong việc trả nợ vay.

Quý đơn vị hãy liên lạc ngay với dịch vụ kiểm toán của CAF, vui lòng liên hệ với Công ty CAF để được tư vấn miễn phí về dịch vụ kiểm toán cũng như các dịch vụ khác.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812