Công ty nào phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT

Công ty nào phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT

Công ty nào phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT

Phụ lục 03/DL-HĐĐT là gì ?

Có phải nộp mẫu 03/DL-HDDT hay không?

Cách lập phụ lục 03 mới nhất theo quy định hiện hành?

Thời gian gần đây các doanh nghiệp, cá nhân đang vô cùng quan tâm đến vấn đề “Có phải nộp thêm phụ lục 03/DL-HĐĐT kèm theo tờ khai thuế GTGT gửi đến cơ quan thuế trong kỳ kê khai thuế tháng 12/2021 và kỳ kê khai thuế quý 4/2021 không ? …. Công ty nào phải nộp mẫu 03 DL HDDT ? …. Bài viết này công ty dịch vụ kế toán kiểm toán CAF sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết nhất đến với các bạn đọc.

Mẫu số 03/DL-HĐĐT là gì? Công ty nào phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT ? 

Mẫu số 03/DL-HĐĐT hay còn được gọi là Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ  hàng hóa, dịch vụ bán ra; là biểu mẫu được dùng để kê khai dữ liệu hóa đơn và các chứng từ hàng hóa, dịch vụ gửi đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Công ty nào phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT
Công ty nào phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT

Mẫu 03/DL-HĐĐT mới nhất hiện nay được ban hành trong Phụ lục kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.

Khi nào doanh nghiệp bạn phải nộp mẫu số 03/DL-HĐĐT?

Thông báo hướng dẫn của cơ quan thuế gửi đến các doanh nghiệp và người nộp thuế trong kỳ báo cáo thuế tháng 12/2021 và quý 4/2021 có nội dung như sau:

Kính đề nghị Quý doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT THÁNG 12/2021 và QUÝ 4/2021, đính kèm mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT. Chỉ liệt kê các hoá đơn giấy đặt in, tự in, HĐĐT mẫu cũ loại không có mã CQT mà Doanh nghiệp đã xuất trong tháng 12 hoặc quý 4, (không liệt kê hoá đơn điện tử có mã loại mới theo TT78 và NĐ123).

Căn cứ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Khoản 1 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021.

Trân trọng!

Các quy định về việc áp dụng mẫu 03/DL-HĐĐT , Công ty nào phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT ?

Căn cứ theo nội dung xử lý chuyển tiếp đối với hóa đơn tại Nghị định 123

Tại Điều 60, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về Xử lý chuyển tiếp hóa đơn quy định:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này.”

Căn cứ theo hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hóa đơn tại Thông tư 78

Nội dung tại mục 1, Điều 12, Thông tư 78/2021/TT-BTC có nêu:

“Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Thông tư này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hóa đơn tại Thông tư 78
hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hóa đơn tại Thông tư 78

Từ ngày Thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, đối với các địa bàn đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử theo Quyết định của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Thuế thì cơ sở kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình thông báo của cơ quan thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế tiếp nhận dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.”

Đối tượng cần phải nộp mẫu số 03/DL-HĐĐT kèm tờ khai thuế GTGT

Như vậy thông qua các quy định và hướng dẫn trên, việc nộp mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT kèm tờ khai thuế GTGT trong kỳ báo cáo thuế quý 4/2021 chỉ áp dụng đối với các trường hợp đối tượng sau:

Doanh nghiệp thuộc 6 tỉnh thành đang thí điểm triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78 giai đoạn 1 (Từ tháng 11/2021 đến hết tháng 03/2022) gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định, đã nhận được thông báo của cơ quan thuế nhưng chưa kịp chuyển đổi trong quý 4/2021 hoặc không có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, phải tiếp tục sử dụng hoá đơn theo các hình thức hoá đơn mẫu cũ (hóa đơn giấy, hóa đơn tự in, hoá đơn điện tử theo Thông tư 32).

Ngoài các đối tượng trên, các doanh nghiệp có đủ điều kiện cơ sở về công nghệ thông tin, đã thực hiện chuyển đổi lên hóa đơn điện tử Nghị định 123, Thông tư 78 theo đúng lộ trình thông báo của CQT trong kỳ khai thuế tháng 12/2021, quý 4/2021 và các doanh nghiệp thuộc 57 tỉnh thành còn lại thì không cần lập và gửi kèm mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT, mà chỉ cần nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC như thường.

Tuy nhiên trong thực tế, tùy theo từng doanh nghiệp cũng như từng cơ quan thuế quản lý địa phương sẽ có yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kê khai và gửi phụ lục 03/DL-HĐĐT kèm tờ khai thuế GTGT cho đầy đủ. Nên doanh nghiệp hãy bình tĩnh và thực hiện theo thông báo từ cơ quan thuế quản lý nhé.

Các trường hợp và thời hạn nộp phụ lục mẫu 03/DL-HĐĐT 

Trường hợp Có phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT hay không? Thời hạn nộp mẫu 03/DL-HĐĐT 
Cơ quan thuế thông báo tới DN việc chuyển đổi lên HĐĐT  theo TT78 > Doanh nghiệp không kịp chuyển đổi HĐĐT theo đúng lộ trình thời gian CQT thông báo, tháng 12/2021 vẫn sử dụng hóa đơn mẫu cũ (hóa đơn giấy, HĐĐT TT32) Phải nộp mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT kèm tờ khai thuế GTGT trong kỳ báo cáo thuế tháng 12/2021 và quý 4/2021 – Là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 12/2021 (nếu khai thuế theo tháng): 20/01/2022

–  Là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý 4/2021 (nếu khai thuế theo quý): 30/01/2022

Cơ quan thuế thông báo tới DN việc chuyển đổi lên HĐĐT theo TT78 > Doanh nghiệp đã chuyển đổi HĐĐT thành công theo đúng lộ trình thời gian CQT thông báo và sử dụng HĐĐT trong tháng 12/2021 Không phải nộp kèm mẫu 03/DL-HĐĐT trong kỳ khai thuế tháng 12/2021 và quý 4/2021
Cơ quan thuế thông báo tới DN việc chuyển đổi lên HĐĐT theo TT78  vào tháng 12/2021 > Doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng HĐĐT thành công trong tháng 01/2022 Không phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT trong kỳ khai thuế tháng 01/2022
Cơ quan thuế thông báo tới DN việc chuyển đổi lên HĐĐT theo TT78  vào tháng 12/2021 > Doanh nghiệp đến tháng 02/2022 mới đăng ký sử dụng HĐĐT thành công  Phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT kèm tờ khai thuế GTGT tháng 01/2022 – Là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2022 (nếu khai thuế theo tháng): 20/02/2022

–  Là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý 1/2022 (nếu khai thuế theo quý): 30/04/2022

Trên đây là tổng hợp các thông tin liên quan tới quy định chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu 03/DL-HĐĐT trong kỳ báo cáo thuế GTGT sắp tới. Hy vọng rằng bài viết này của công ty CAF sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các trường hợp, quy định khi nộp mẫu 03/DL-HĐĐT, cũng như tránh gặp phải các phát sinh, rủi ro không đáng có trong quá trình thực hiện.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi. 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) – 098 225 4812 

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Xem thêm:  

Bảng giá kiểm toán độc lập 

dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812