Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực đã được Bộ tài chính ban hành qua 5 đợt gồm 5 Quyết định và 6 Thông tư, bài viết hôm nay Dịch vụ kế Toán CAF sẽ chia sẻ cụ thể như sau:

Đợt 1: Ban hành ngày 31/12/2001 gồm 4 chuẩn mực sau:

1- Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho

Các bạn tìm hiểu thêm tại: Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho

2 – Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình

Các bạn tìm hiểu thêm tại: Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình

3 – Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình

Các bạn tìm hiểu thêm tại: Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình

4 – Chuẩn mực kế toán số 14 Doanh thu và thu nhập khác

Các bạn tìm hiểu thêm tại: Chuẩn mực kế toán số 14 Doanh thu và thu nhập khác

(Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Đợt 2: Ban hành ngày 31/12/2002 gồm 6 chuẩn mực sau:

5 – Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung;

Các bạn tìm hiểu thêm tại: Chuẩn mực kế toán số 01 chuẩn mực chung

6 – Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản;

Các bạn tìm hiểu thêm tại: Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản

7 – Chuẩn mực kế toán số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

8 – Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng

9 – Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay

10 – Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Đợt 3: Ban hành ngày 30/12/2003 gồm 6 chuẩn mực sau:

11 – Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư

12 – Chuẩn mực kế toán số 07 – Các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 07 – Các khoản đầu tư vào công ty liên kết

13 – Chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin t.chính về những khoản vốn góp LD

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin t.chính về những khoản vốn góp LD

14 – Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính

15 – Chuẩn mực kế toán số 25 – BCTC hợp nhất và k.toán khoản ĐT vào cty con;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 25 – BCTC hợp nhất và k.toán khoản ĐT vào cty con

16 – Chuẩn mực kế toán số 26 – Thông tin về các bên liên quan.

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 26 – Thông tin về các bên liên quan

(Theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Đợt 4: Ban hành ngày 15/02/2005 gồm 6 chuẩn mực sau:

17 – Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

18 – Chuẩn mực kế toán số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

19 – Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

20 – Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

21 – Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận

22 – Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

(Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 và Thông tư số 20/2006/TTBTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Đợt 5: Ban hành ngày 28/12/2005 gồm 4 chuẩn mực sau:

23 – Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh

24 – Chuẩn mực kế toán số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

25 – Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm;

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm

26 – Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu.

Các bạn tìm hiểu thêm: Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu

(Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và Thông tư số 21/2006/TTBTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Công ty dịch vụ kế toán CAF chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812