Hệ thống văn bản pháp luật thuế còn hiệu lực mới nhất

Hệ thống văn bản pháp luật thuế còn hiệu lực mới nhất

Để làm tốt được các nghiệp vụ thuế, kế toán thuế ngoài việc trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, các bạn cũng cần cập nhật thông tin về các văn bản liên quan đến thuế còn hiệu lực và có hiệu lực mới nhất. Để phần nào giúp bạn đọc thuận tiện trong công việc kế toán thuế, Kế toán CAF trân trọng giới thiệu hệ thống văn bản luật kế toán.

Hệ thống văn bản pháp luật thuế còn hiệu lực trong năm 2019

STT NỘI DUNG LOẠI VĂN BẢN TÊN VÀ SỐ HIỆU NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1 Đăng ký thuế Luật Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 01/07/2007
Luật quản lý thuế sửa đổi 21/2012/QH13 01/07/2013
Luật sửa đổi các Luật về thuế 71/2014/QH13 01/01/2015
Luật sửa đổi Luật thuế GTGT , luật thuế TTĐB, luật quản lý thuế 106/2016/QH13 01/07/2016
Nghị định NĐ hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi 83/2013/NĐ-CP 15/09/2013
NĐ sửa đổi các Nghị định quy định về thuế 91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
NĐ hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
NĐ hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 100/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

146/2017/NĐ-CP

01/02/2018
Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP 20/12/2013
119/2014/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế 01/09/2014
151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế 15/11/2014
26/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 01/01/2015
92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 30/07/2015
96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC 06/08/2015
130/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế 01/07/2016
95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế 12/08/2016
173/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng 15/12/2016
06/2017/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính 06/03/2017
79/2017/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính 15/09/2017
93/2017/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính 05/11/2017
2 Xử phạt vi phạm hành chính Nghị định 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 09/11/2013
65/2015/NĐ-CP Sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật 01/10/2015
49/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 01/08/2016
129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 15/12/2013
Thông tư 166/2013/TT-BTC Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế 01/01/2014
215/2013/TT-BTC Thông tư hướng dẫn Chương II Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 21/02/2014
87/2018/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 15/11/2018
3 Lệ phí môn bài Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài 01/01/2017
Thông tư 302/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài 01/01/2017
4 Thuế thu nhập cá nhân Luật 04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập cá nhân 01/01/2008
26/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 01/07/2013
71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 01/01/2015
Nghị định 65/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 01/07/2013
91/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015
146/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. 01/02/2018
Thông tư 20/2010/TT-BTC  Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN 22/03/2010
111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/10/2013
119/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 156, 111, 219, 08, 85, 39, 78 để  cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế 01/09/2014
151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014
92/2015/TT-BTC 30/07/2015
Công văn 16339/BTC-TCT
16686/BTC-TCT
450/TCT-TNCN
8817/BTC-TCT
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật 14/2008/QH12 Thuế thu nhập doanh nghiệp 01/01/2019
32/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 01/01/2014
71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 01/01/2015
Nghị định 218/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 15/02/2014
91/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015
146/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. 01/02/2018
Thông tư 150/2010/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các cơ quan báo chí 11/11/2010
78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 02/08/2014
119/2014/TT-BTC Thông tư sửa đổi một số điều của thông tư số 156, 111, 219, 08, 85, 39, 78 để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế 01/09/2014
151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014
96/2015/TT-BTC 06/08/2015
92/2015/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với một số trường hợp 30/07/2015
130/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế 01/07/2016
25/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính 01/05/2018
6 Thuế giá trị gia tăng Luật 13/2008/QH12  01/01/2009
31/2013/QH13 01/01/2014
71/2014/QH13 01/01/2015
106/2016/QH13 01/07/2016
Nghị định 209/2013/NĐ-CP 01/01/2014
92/2013/NĐ-CP 13/08/2013
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016
10/2017/NĐ-CP 01/04/2017
146/2017/NĐ-CP 01/02/2018
Thông tư 150/2010/TT-BTC 11/11/2010
219/2013/TT-BTC 01/01/2014
72/2014/TT-BTC 01/07/2014
119/2014/TT-BTC 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
26/2015/TT-BTC 01/01/2015
92/2015/TT-BTC 30/07/2015
99/2016/TT-BTC 13/08/2016
173/2016/TT-BTC 15/12/2016
31/2017/TT-BTC 02/06/2017
93/2017/TT-BTC 05/11/2017
Công văn 17557/BTC-TCT
18128/BTC-TCT
8336/BTC-CST
17709/BTC-TCT
17526/BTC-TCT
7 Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật 27/2008/QH12 01/04/2009
71/2014/QH13 01/01/2015
70/2014/QH13 01/01/2016
106/2016/QH13 01/07/2016
Nghị định 108/2015/NĐ-CP 28/10/2015
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016
146/2017/NĐ-CP 01/02/2018
Thông tư 195/2015/TT-BTC 01/01/2016
130/2016/TT-BTC 01/07/2016
20/2017/TT-BTC 20/04/2017
25/2018/TT-BTC 01/05/2018
Công văn 181/TCT-CS
17879/BTC-CST
8 Thuế xuất, nhập khẩu Luật 107/2016/QH13 01/09/2016
Nghị định 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016
122/2016/NĐ-CP 01/09/2016
125/2017/NĐ-CP 01/01/2018
Thông tư 38/2015/TT-BTC 25/03/2015
39/2018/TT-BTC 05/06/2018
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg 01/09/2016
45/2017/QĐ-TTg 01/01/2018
9 Thuế bảo vệ môi trường Luật 57/2010/QH12 01/01/2012
Nghị định 67/2011/NĐ-CP 01/01/2012
69/2012/NĐ-CP 15/11/2012
Thông tư 152/2011/TT-BTC 01/01/2012
159/2012/TT-BTC 15/11/2012
106/2018/TT-BTC 01/01/2019
Công văn 1199/BTC-TCT
6660/TCHQ-TXNK
13/TCT-CS
10 Thuế tài nguyên Luật 45/2009/QH12 01/07/2010
71/2014/QH13 01/01/2015
Nghị định 50/2010/NĐ-CP 01/07/2010
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
Thông tư 152 /2015/TT-BTC 20/11/2015
Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 01/07/2016
11 Thuế sử dụng đất nông nghiệp Luật 23-L/CTN 01/01/1994
Nghị định 73-CP 25/10/1993
74-CP 01/01/1994
Thông tư 92/TTLB 10/11/1993
89-TC/TCT 01/01/1994
21-TC/TCT 02/04/1994
03/1997/TC-TCT 01/01/1997
117/1999/TT-BTC 01/01/2000
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Luật 48/2010/QH12 01/01/2012
Nghị định 53/2011/NĐ-CP 01/01/2012
153/2011/TT-BTC 01/01/2012
45/2011/TT-BTNMT 10/02/2012
Thông tư 130/2016/TT-BTC 01/07/2016

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý các bạn thành công. 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Từ khóa: kế toán Bình DươngDịch vụ kế toán thuế tại Bình DươngDịch vụ kế toán thuế tại Bình DươngCông ty dịch vụ kế toán tại Bình DươngCông ty dịch vụ kế toán thuế uy tín tại Bình Dươngkế toán Bình DươngDịch vụ kế toán thuế tại Bình DươngDịch vụ kế toán thuế tại Bình DươngCông ty dịch vụ kế toán tại Bình DươngCông ty dịch vụ kế toán thuế uy tín tại Bình Dương, Dịch vụ kế toán thuếdịch vụ kế toán trọn góiDịch vụ kế toán thuếdịch vụ kế toán trọn gói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812