Phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên công ty có phải đóng thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội

Phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên công ty có phải đóng thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội

Phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên công ty có phải đóng thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội

Trên thực tế bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp sử dụng điện thoại để liên hệ với khách hàng, đối tác khá nhiều cho nên hàng tháng tiền điện thoại cũng nhiều vậy chi phí mà công ty phụ cấp tiền địa thoại có phải đóng thuế TNDN, bảo hiểm xa hội hay không …. Những vấn đề về chi phí đi công tác của công nhan viên trong công ty được quy định mới nhất như thế nào? …. Cùng Công ty CAF tìm hiểu chi tiết về công tác phí, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn nhé.

Phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên công ty có phải đóng thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội
Phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên công ty có phải đóng thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội

Ai phải đóng thuế thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định các đối tượng chịu đóng thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

Đối tượng nộp thuế

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, từ quy định trên có thể thấy đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế.

>>> Tìm hiểu thêm: Quy định về chi phí đi công tác mới nhất

Phụ cấp tiền điện thoại có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ theo điểm đ.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

….

>>> Tìm hiểu thêm: Thuế THU NHẠP DOANH NGHIỆP

Đồng thời, Công văn 79557/CT-TTHT năm 2018 cũng có nêu rõ về việc đóng thuế TTCN đối với phụ cấp của người lao động như sau:

Trường hợp Công ty trả phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe (từ nhà đến công ty theo mức cố định hàng tháng), điện thoại, phụ cấp chuyên cần cho người lao động, ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì:

+ Về khoản phụ cấp tiền điện thoại: khoản khoán chi tiền điện thoại cho cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, phụ cấp tiền điện thoại sẽ được trừ khi đóng thuế TNCN cho người lao động, nếu chi cao hơn mức khoán chi thì phần chi cao hơn sẽ tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

>>> Tìm hiểu thêm: DICH VU KE TOAN

Phụ cấp tiền điện thoại có phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất hiện nay

Căn cứ theo quy định Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có quy định các khoản thu nhập đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cụ thể như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con (sau đây viết tắt là Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH).

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

TÓM LẠI  

Theo quy định trên phụ cấp tiền điện thoại cho người lao động sẽ KHÔNG tính vào tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Công ty mua thẻ cào điện thoại cho nhân viên dùng phụ vụ việc kinh doanh của công ty thì có tính thuế thu nhập cá nhân, CAF cập nhật mới nhất hiện nay

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ.7 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

…Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức trong đó có các khoản lợi ích khác.

Đối chiếu với trường hợp của chị, công ty chị phụ cấp điện thoại cho nhân viên bằng hình thức thẻ cào được xác định là một trong những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ công ty.

Do vậy, dù không được nhận tiền mặt nhưng giá trị của thẻ cào vẫn được cộng vào tiền lương để tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong tháng của người lao động.

CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812