Công ty xây dựng có được giảm thuế gtgt

Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT ngành xây dựng năm 2022

Công ty xây dựng có được giảm thuế gtgt

Công ty bạn là công ty xây dựng bạn không biết theo quy định hiện hành có được giảm thuế GTGT hay không? Và mức giảm thuế gtgt đối với công ty xây dựng là bao nhiêu? …. Bài viết này công ty CAF sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết nhất đến với các bạn đọc nhé.

Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT ngành xây dựng năm 2022 – Công ty xây dựng có được giảm thuế gtgt

Khi xây dựng, nguyên vật liệu đầu vào có sử dụng rất nhiều các nguyên vật liệu có nguồn gốc từ hóa chất,  kim loại và sản phẩm kim loại như: Sắt thép, cát sỏi,  tole, sơn,…những mặt hàng không được giảm thuế GTGT theo Nghị Quyết 43/2022/QH15. Chính vì thế, việc này đã đem đến khó khăn khi xác thuế suất thuế gtgt ngành xây dựng 2022. Và công văn số  9275/CTHN-TTHT sẽ giúp bạn xác định rõ mức thuế suất ngành xây dựng năm 2022

Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT ngành xây dựng năm 2022
Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT ngành xây dựng năm 2022

Công văn số 9275/CTHN-TTHT hướng dẫn thuế suất thuế VAT ngành xây dựng năm 2022

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 
Số: 9275/CTHN-TTHT
V/v thời điểm giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
 
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022
 

Kính gửi: Công ty TNHH Doowon Eng Vina

(Địa chỉ: Số 35 ngõ 45, phố Đồng Me – Ô số 3, lô B, khu tái định cư Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội MST: 0106487880)

Ngày 03/03/2022, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 0203/2022 ghi ngày 02/03/2022 của Công ty TNHH Doowon Eng Vina (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP , Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính Phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội:

+ Tại Điều 1 quy định giảm thuế giá trị gia tăng:

“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Mức giảm thuế giá trị gia tăng

Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có)…”

+ Tại Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

“1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.”

+ Tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT:

+ Tại Khoản 5 Điều 8 quy định về thời điểm xác định thuế GTGT

“5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”

– Căn cứ Khoản 1,2,3 Điều 156 Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban

hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Doowon Eng Vina tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, phát sinh các hoạt động xây dựng, lắp đặt và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Đối với giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện nghiệm thu, bàn giao từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì được áp dụng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Doowon Eng Vina được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng TTKT1;
– Phòng NVDTPC;
– Website cục thuế;
– Lưu: VT, TTHT (2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Trường

Kết Luận

Mức thuế suất thuế GTGT ngành xây dựng năm 2022 là 8% (áp dụng từ 01/02/2022 – 31/12/2022) đối với các công trình hoàn thành, được nghiệm thu trong khoản thời gian này.

Đối với các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu trước ngày 01/02/2022 nhưng xuất hóa đơn trong khoản thời gian miễn giảm vẫn giữ nguyên thuế suất thuế GTGT là 10%.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Xem thêm: 

Dịch vụ kiểm toán độc lập ở Đồng Nai giá rẻ uy tín nhanh chóng

Công ty kiểm toán uy tín tại Quảng Ngãi

Lập định mức chi phí máy thi công công ty xây dựng

Cách hạch toán thuế tài nguyên thuế nhà đất

Công ty dịch vụ kiểm toán tại Lâm Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812