Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc

Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc

Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc

Cách làm kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý ?

Các bút toán kế toán trong công ty kinh doanh vàng bạc đá quý?

Kinh nghiệm làm kế toán trong công ty kinh doanh sản xuất vàng bạc, đá quý ?

Cách xác định lãi lỗ?

Quy trình kế toán công ty vàng bạc đá quý không quá phức tạp, tuy nhiên nhiều kế toán lại nhầm lẫn trong quy trình và nhiều tài liệu chưa được hệ thống hóa … Bài viết này công ty CAF sẽ chia sẻ chủ đề này đến với các bạn đọc một cách hệ thống nhất.

Các tài khoản thông dụng thường dùng trong Công ty vàng bạc đá quý – Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc

Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc
Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc

+ TK 1051: Vàng

+ TK 478: Tiêu thụ vàng bạc, đá quý.

+ TK 632: Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, đá quý.

+ TK 722: Thu về kinh doanh vàng

+ TK 822: Chi về kinh doanh vàng.

+ TK 632: Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, đá quý:

– Bên Có ghi: Số tiền chênh lệch tăng giá trị vàng bạc, đá quý tồn kho.

– Bên Nợ ghi: Số tiền chênh lệch giảm giá trị vàng bạc, đá quý tồn kho.

– Số Dư Có: Phản ánh chênh lệch tăng trong năm chưa xử lý.

– Số Dư Nợ: Phản ánh chênh lệch giảm trong năm chưa xử lý.

– Cuối năm TK 632 tất toán Số Dư: Nếu TK này Dư Có => Chuyển Số Dư Có vào Tài khoản thu nhập. Nếu TK này Dư Nợ => Chuyển Số Dư Nợ vào Tài khoản chi phí.

Xác định đối tượng kinh doanh, hàng hóa dịch vụ – Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc

Vàng được xem là đối tượng hàng hóa với Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý và thường được hạch toán vào TK 156.

Đối tượng mua vàng thường là cá nhân mua bán trao hoặc trao đổi nên mua vào lập bảng kê mua vào hàng ngày khi phát sinh giao dịch mua bán:

– Phiếu chi tiền.

– Bảng kê.

– Phiếu nhập kho.

– Hạch toán, ghi:

Nợ TK 156

Có TK 111, 331

Khi bán vàng ra ghi nhận doanh thu và giá vốn bình thường – Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc

– Doanh thu:

+ Phiếu thu tiền, công nợ.

+ Phiếu xuất kho.

+ Hóa đơn xuất ra.

+ Cuối ngày lập bảng kê kèm theo hóa đơn xuất bán khách lẻ.

+ Hạch toán, ghi:

Nợ TK 111, 131

Có TK 511

Giá vốn:

+ Phiếu xuất kho.

+ Xuất theo theo 4 phương pháp đăng ký: Fifo, Lifo, Thực tế đích danh, Bình quân gia quyền

+ Hạch toán, ghi:

Nợ TK 632

Có TK 156

Quy định về xuất hóa đơn đối với ngành nghề dịch vụ kinh doanh, và kê khai thuế GTGT – Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc

Căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơ

– Người mua không lấy hóa đơn thì lập bảng kê bán hàng, cuối ngày xuất 01 hóa đơn tổng tiền hàng đã bán trong ngày.

– Việc áp dụng đối với giá trị hàng hóa dưới 200.000 đồng không phải xuất hóa đơn chỉ áp dụng cho Bên bán hàng còn Bên mua hàng muốn là chi phí hợp lý thì phải có hóa đơn dù dưới 200.000 đồng hay trên 200.0000 đồng trừ các trường hợp được lập bảng kê.

– Người mua không lấy hóa đơn thì vẫn xuất ra như bình thường và kê khai thuế đầy đủ để nguyên tại cuống không xé ra.

Cách kê khai thuế GTGT

– Thuế GTGT kê khai theo Phụ lục 03/GTGT.

– Áp dụng thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu.

– Hóa đơn áp dụng: Mẫu số 02GTTT3/001 – Hóa đơn bán hàng.

Báo cáo sử dụng hóa đơn cuối quý như bình thường

– Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

– Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng: Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

– Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý; Bao gồm cả tiền công chế tác (Nếu có), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà Bên bán được hưởng.

– Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

Công thức tính thuế GTGT đối với kinh doanh vàng bạc đá quý

* Thuế GTGT = (Doanh thu – Giá vốn ) x 10%

– Hạch toán, ghi:

Nợ TK 511

Có TK 33311

– Nộp tiền thuế: Giấy nộp tiền.

– Lấy từ bảng kê doanh thu bán ra hàng ngày đối chiếu với bảng nhập xuất tồn ra giá vốn (TK 632).

+ Khi nộp thuế, ghi:

Nợ TK 33311

Có TK 111, 112

=> Số thuế GTGT phải nộp được tính theo công thức sau:

Số thuế GTGT phải nộp thuế GTGT = Giá trị gia tăng của VBĐQ x Thuế suất thuế GTGT

Tập hợp chi phí

– Chi phí điện nước, văn phòng phẩm, thuê mặt bằng, công cụ dụng cụ, TSCĐ, cân, máy đo tuổi vàng, sáp, chổi, kệ tủ trưng bày hạch toán bình thường do thuộc đối tượng kinh doanh đặc biệt nên đầu vào không được khấu trừ mà hạch toán thẳng vào chi phí.

– Hóa đơn mang tên Công ty đầy đủ thông tin theo Giấy phép kinh doanh

Nợ TK 153, 242, 211, 6422,…

Có TK 111, 331

Tiền lương kế toán, văn phòng, bán hàng,… hạch toán vào chi phí quản lý:

– Phiếu chi tiền.

– Bảng lương.

– Bảng chấm công.

– Hợp đồng lao động.

– Đăng ký MST.

– Quyết toán thuế TNCN năm:

Nợ TK 642

Có TK 3335

Nợ TK 3335

Có TK 111

Công cụ dụng cụ trưng bày kệ kính,… máy tính, đồ văn phòng – Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc

– Hóa đơn đầu vào.

– Phiếu chi tiền.

– Lập bảng phân bổ.

Nợ TK 153

Có TK 111, 331

Nợ TK 242

Có TK 153

Nợ TK 6421, 6422

Có TK 242

Xác định doanh thu trong tháng – Kinh nghiệm làm kế toán công ty vàng bạc

Xác định doanh thu thuần: Tổng Có phát sinh TK 511 – Tổng Nợ phát sinh TK 511

Nợ TK 511

Có TK 521, 531, 532, 33311

Nợ TK 511, 515, 711

Có TK 911

Xác định chi phí trong tháng

Nợ TK 911

Có TK 632, 641, 642, 635, 811

Xác định lãi lỗ tháng

+ Lấy Doanh thu – Chi phí > 0 hoặc Tổng Phát sinh Có TK 911 – Tổng phát sinh Nợ TK 911 > 0 => Lãi, ghi:

Nợ TK 911

Có TK 4212

+ Lấy Doanh thu – Chi phí < 0 hoặc Tổng Phát sinh Có TK 911 – Tổng phát sinh Nợ TK 911 < 0 => Lỗ, ghi:

Nợ TK 4212

Có TK 911

Cuối các quý , năm xác định chi phí thuế TNDN phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211

Có TK 3334

Kết chuyển, ghi:

Nợ TK 911

Có TK 8211

Nộp thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 3334

Có TK 111, 112

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính CAF

Dịch vụ kế toán CAF với đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm chúng tôi đã cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập chuyên nghiệp cho hơn 1000 doanh nghiệp trên cả nước. Ngoài việc kiểm toán để đưa ra ý kiến và ra báo cáo kiểm toán trung thực hợp lý thì Dịch vụ kế toán CAF còn tư vấn hệ thống kế toán cho quý khách hàng để bộ phận kế toán hoàn thiện hơn tránh những sai xót.

Với quy trình kiểm toán theo luật kiểm toán độc lập – chuẩn mực kiểm toán Việt Nam – Chuẩn mực kiểm toán quốc tế, cùng với các kiểm toán viên hành nghề nhiều năm kinh nghiệm, CAF không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chất lượng tốt nhất.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Từ khoá: Kiểm toán; dịch vụ kiểm toán; công ty dịch vụ kiểm toán độc lập; bảng giá dịch vụ kiểm toán bctc tại tỉnh Cà Mau; Phí dịch vụ kiểm toán ở Cà Mau; Những công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín; Cần chuẩn bị những hồ sơ gì trước khi kiểm toán báo cáo tài chính; kiem toan bao cao tai chinh uy tin.

Xem thêm: 

Kiểm toán xây dựng cơ bản tại Quảng Nam

Công ty dịch vụ kiểm toán ở Quảng Nam

Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án ở Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812