Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại THUẾ TRỰC THU, được xác định dựa trên thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế bắt buộc, là nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước. Vậy cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Những lưu ý khi bạn xác định số thuế TNDN phải nộp theo quy định hiện nay? Những chi phí nào được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ? Những chi phí nào sẽ bị loại khi XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  …. Bài viết này caf-global.com sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết nhất đến với các bạn đọc nhé.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì

Thuế thu nhâp doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp – Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Các doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, có (hoặc không có) cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Tổ chức thành lập theo Luật của Hợp tác xã.

Đơn vị sự nghiệp thành lập theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Các doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế TNDN như sau – Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ nộp thuế với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài lãnh thổ.

Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở đó.

Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam, khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở đó.

Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay – Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, công thức tính thuế TNDN như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Phần trích lập quỹ KH&CN: được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm.

Theo quy định tại Điều 6, Luật quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và Điều 5, Nghị định 218/2013/NĐ-CP, thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  – Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định.

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác.

Thuế suất thuế TNDN: Thông thường là 20% (Theo quy định tại Điều 10, Điều 13, Điều 14, Luật thuế TNDN 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013 và Điều 10, Nghị định 218/2013/NĐ-CP).

Ngoài ra, hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm tại Việt Nam sẽ áp dụng mức thuế suất cao hơn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao sẽ áp dụng mức thuế suất thấp hơn.

Các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp – Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khoản chi ủng hộ phòng chống Covid-19 cũng được trừ khi tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế của năm 2022 nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Lưu ý: Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh khoản chi bằng ngoại tệ.

Các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp – Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Theo khoản 2, Điều 9 Luật Thuế TNDN 2008, các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm:

Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện được trừ theo quy định tại mục 1 nêu trên, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường.

Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính.

Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác.

Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định.

Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng.

Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật.

Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật.

Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu.

Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động vượt mức quy định theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các bước tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay

Bước 1: Tính doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, các khoản chi phí được trừ và các khoản thu khác.

Bước 2: Xác định thu nhập chịu thuế theo công thức trên.

Bước 3: Xác định phần thu nhập được miễn thuế, và các khoản lỗ được kết chuyển.

Bước 4: Tính thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo công thức định sẵn.

Bước 5: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hướng dẫn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Phương thức: Các doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

Lưu ý: Các doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của năm đó để xác định số thuế tạm nộp hàng quý.

Tuân thủ hướng dẫn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Địa điểm nộp thuế

+ Qua ngân hàng thương mại, hoặc các tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

+ Nộp trực tiếp tại kho bạc của Nhà nước.

+ Nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế quản lý thu thuế

+ Nộp thông qua tổ chức được ủy nhiệm thu thuế

+ Ngoài ra, hiện nay, các doanh nghiệp có thể nộp thuế TNDN online tại chỗ, bằng cách đăng ký và thực hiện nộp trên website của Tổng cục thuế.

Thời hạn nộp thuế

Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.

Công ty dịch vụ kế toán uy tín

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý có trình độ chuyên môn cao, uy tín, tốt nghiệp từ các trường danh tiếng trong và ngoài nước, CAF cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ pháp lý hiệu quả, chất lượng và phong cách tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp, trách nhiệm.

CAF đã hỗ trợ và đồng hành cùng các khách hàng của mình trong nhiều năm qua, như một nhà tư vấn pháp lý kinh doanh đáng tin cậy, đáp ứng mọi yêu cầu từ phía khách hàng dù là khắt khe nhất.

CAF cung cấp các dịch vụ

  • Soạn và nộp các tờ khai BC26, GTGT, TNCN theo quy định.
  • Lập phiếu xuất – nhập kho, phiếu thu – chi.
  • Sổ cái các tài khoản, sổ nhật ký.
  • Sổ quỹ tiền ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
  • Sổ chi tiết hàng tồn kho, công nợ phải trả, phải thu.
  • Dịch vụ kế toán trọn gói.
  • Dịch vụ kiểm toán.
  • Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá.
  • Lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa, soạn thảo hợp đồng, bảng lương.
  • Báo cáo thống kê.

Kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi. 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) 

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812