Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Trị

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Trị

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Trị

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là dịch vụ chuyên nghiệp do Công ty kiểm toán độc lập cung cấp và được thực hiện bởi những kiểm toán viên hành nghề và các trợ lý kiểm toán viên được đào tạo chuyên nghiệp nhất.

Phạm vi công việc kiểm toán báo cáo tài chính – Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Trị

Những công việc, thủ tục kiểm toán cần thiết mà kiểm toán viên xác định và thực hiện trong quá trình kiểm toán để thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp cho ý kiến kiểm toán hay nói như chuẩn mực kiểm toán là để đạt được mục tiêu kiểm toán.

Những công việc, thủ tục kiểm toán sẽ phụ thuộc vào nội dung kiểm toán, tuy nhiên những thủ tục kiểm toán này phải được xác định trên cơ sở chuẩn mực kiểm toán, phù hợp với yêu cầu của tổ chức nghề nghiệp, phù hợp với pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán.

Các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp được thu thập thông qua các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản và bằng các phương pháp như kiểm tra, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích. Việc thực hiện các phương pháp này một phần tuỳ thuộc vào thời gian thu thập các bằng chứng kiểm toán.

Công ty kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Bình 

Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Trị là dịch vụ thế mạnh của CAF với đội ngũ các kiểm toán viên hành nghề – các kế toán viên – trợ lý kiểm toán viên nhiều năm kinh nghiệm CAF không ngừng nâng cao nghiệp vụ để mang đến dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Trị Uy tín – chất lượng – phí dịch vụ kiểm toán tốt nhất.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Trị
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Trị

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi tại tỉnh Quảng Trị luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn  nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và bí mật kinh doanh của khách hàng.

Giá trị của báo cáo kiểm toán sau khi được kiểm toán – Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Trị

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán được sử dụng để làm gì? Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Trị

Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra các doanh nghiệp còm kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích tham gia đấu thầu.

Kiểm toán bctc cho mục đích vay ngân hàng, các tổ chức tài chính khác ….

Các phương pháp áp dụng khi kiểm toán báo cáo tại chính tại Quảng Bình

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên thường dùng các phương pháp sau để thu thập bằng chứng kiểm toán:

Thử nghiệm kiểm soát: kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm toán để đánh giá tính hữu hiện của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, việc này nhằm phát hiện và sửa chữa những sai sót của bộ máy;

Thử nghiệm cơ bản: là thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu ở cấp cơ sở dẫn liệu. Thử nghiệm này chia ra làm 2 loại:

– Thủ tục phân tích cơ bản.

– Kiểm tra chi tiết.

Các bước mà CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại Quảng Trị

 1. Khảo sát sơ bộ tình hình doanh nghiệp khách hàng.
 2. Tiếp nhận hợp đồng kiểm toán.
 3. Lập hợp đồng kiểm toán độc lập.
 4. Gửi thư hẹn kiểm toán.
 5. Yêu cầu cung cấp số liệu kế toán cho kiểm toán.
 6. Kiểm tra số liệu.
 7. Kiểm toán tại doanh nghiệp.
 8. Đưa ra ý kiến kiểm toán.
 9. Phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 10. Tư vấn sau kiểm toán: tư vấn thuế, tư vấn kế toán, tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp …..

Dịch vụ mà công ty CAF cung cấp tại Quảng Trị

 1. Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định.
 2. Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng tại Quảng Trị.
 3. Kiểm toán độc lập cho mục đích tham gia đấu thầu tại Quảng Trị.
 4. Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất
 5. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
 6. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch hoàn thành
 7. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án khác
 8. Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ
 9. Lập và soát xét báo cáo tài chính
 10. Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ
 11. Kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát
 12. Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính ở Quảng Trị.
 13. Dịch vụ tư vấn thuế – báo cáo thuế tại tỉnh Quảng Trị.
 14. Dịch vụ tư vấn chuyển giá – lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Quảng Bình.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Quảng Trị

Doanh nghiệp Bảng giá dịch vụ kiểm toán ở tỉnh Quảng Trị 
Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn 10.000.000
Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công 12.000.000
Doanh nghiệp xây dựng 15.000.000

Lý do bạn nên chọn dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi tại Quảng Trị

Các kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, trên 10 năm cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam.

Quy trình kiểm toán bctc chuyên nghiệp và được thực hiện bởi những chuyên gia có trình độ chuyên môn.

Chúng tôi giúp bạn xác định chính xác nhu cầu và tư vấn dịch vụ phù hợp.

Đội ngũ chuyên gia của CAF có nhiều năm kinh nghiệm.

Đảm bảo giúp khách hàng giải quyết công việc thuận lợi.

Đảm bảo phí là thấp nhất.

Các trường hợp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật Việt Nam

Công ty kiểm toán độc lập tại Quảng Trị
Công ty kiểm toán độc lập tại Quảng Trị

Theo Luật Kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành, các đối tương bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm như sau:

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs);

Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;

Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ngoài ra, các nhà quản trị nếu cảm thấy không yên tâm về chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp, cũng có thể thuê dịch vụ kiểm toán để kiểm tra lại toàn bộ

Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Dịch vụ kiểm toán độc lập được xây dựng trên cơ sở nào ?

Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.

Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán…

Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.

Đặc điểm của gian lận trong doanh nghiệp

Các sai sót trong báo cáo tài chính có thể phát sinh từ gian lận hoặc nhầm lẫn. Để phân biệt giữa gian lận và nhầm lẫn, cần phải xem xét xem hành vi dẫn đến sai sót trong báo cáo tài chính là cố ý hay không cố ý.

Mặc dù gian lận là một khái niệm pháp lý rất rộng, nhưng để đạt được mục đích của các chuẩn mực kiểm toán, kiểm toán viên chỉ phải quan tâm đến những gian lận dẫn đến sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. Có hai loại sai sót do cố ý mà kiểm toán viên cần quan tâm là sai sót xuất phát từ việc lập báo cáo tài chính gian lận và sai sót do biển thủ tài sản. Mặc dù kiểm toán viên có thể có nghi ngờ hoặc trong một số ít trường hợp xác định được có gian lận xảy ra nhưng kiểm toán viên không được đưa ra quyết định pháp lý về việc có gian lận thực sự hay không.

Trách nhiệm ngăn ngừa và phát hiện gian lận trong quá trình kiểm toán

Việc ngăn ngừa và phát hiện gian lận trước hết thuộc về trách nhiệm của Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán. Điều quan trọng là Ban Giám đốc, với sự giám sát của Ban quản trị, phải đặc biệt chú ý đến việc ngăn ngừa gian lận nhằm làm giảm bớt các cơ hội thực hiện hành vi gian lận và phát hiện gian lận qua đó thuyết phục các cá nhân không thực hiện hành vi gian lận vì khả năng bị phát hiện và xử phạt.

Trách nhiệm này bao gồm việc cam kết tạo ra văn hóa trung thực và hành vi có đạo đức mà có thể được tăng cường bằng hoạt động giám sát tích cực của Ban quản trị.

Trong khi thực hiện trách nhiệm giám sát của mình, Ban quản trị phải xem xét khả năng xảy ra hành vi khống chế kiểm soát hoặc hành động gây ảnh hưởng không thích hợp đến quy trình lập và trình bày báo cáo tài chính, ví dụ việc Ban Giám đốc cố gắng điều chỉnh kết quả kinh doanh để các nhà phân tích hiểu không đúng về hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của đơn vị được kiểm toán.

Trách nhiệm của kiểm toán viên trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính

Khi thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, kiểm toán viên chịu trách nhiệm đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không.

Do những hạn chế vốn có của kiểm toán, nên có rủi ro không thể tránh khỏi là kiểm toán viên không phát hiện được một số sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, kể cả khi cuộc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Ngoài ra, rủi ro về việc kiểm toán viên không phát hiện hết sai sót trọng yếu xuất phát từ hành vi gian lận của Ban Giám đốc là cao hơn so với việc phát hiện sai sót do gian lận của nhân viên, bởi vì Ban Giám đốc thường xuyên có điều kiện trực tiếp hoặc gián tiếp thao túng việc ghi sổ kế toán, trình bày các thông tin tài chính gian lận hoặc khống chế các thủ tục kiểm soát được thiết lập nhằm ngăn ngừa các hành vi gian lận tương tự của các nhân viên khác.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

https://caf-global.com/dich-vu-kiem-toan/

https://caf-global.com/cong-ty-kiem-toan-doc-lap-tai-ha-tinh/

https://caf-global.com/bang-gia-dich-vu-kiem-toan-o-thanh-hoa/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812