Các dịp nghỉ lễ tết năm 2024 và các ngày nghỉ lễ tết có được hưởng lương thưởng

Các dịp nghỉ lễ tết năm 2024 và các ngày nghỉ lễ tết có được hưởng lương thưởng

Các dịp nghỉ lễ tết năm 2024 và các ngày nghỉ lễ tết có được hưởng lương thưởng

Trong năm 2024 người lao động làm việc tại các công ty tư nhân có bao nhiêu dịp nghỉ lễ, tết? Công nhân viên công ty nghỉ tết lễ năm 2024 thì có được tính lương hay không? Vào những ngày lễ tết được thưởng thì những khoản tiền thưởng ngày lễ, tết có phải đóng thuế THU NHẬP CÁ NHÂN hay không? …. Hãy cùng CAF-GLOBAL.COM tìm hiểu chi tiết nội dung này nhé.

Các dịp nghỉ lễ tết năm 2024 và các ngày nghỉ lễ tết có được hưởng lương thưởng
Các dịp nghỉ lễ tết năm 2024 và các ngày nghỉ lễ tết có được hưởng lương thưởng

Căn cứ Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, trong năm 2024, người lao động có các dịp nghỉ lễ, tết như sau:

Các dịp nghỉ lễ, tết năm 2024 của người lao động làm việc tại các công ty tư nhân

Trong năm 2024, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

– Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01/01/2024).

– Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 05 ngày.

– Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30/4/2024).

– Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01/5/2024).

– Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02/9/2024 và ngày 01/9/2024 hoặc ngày 03/9/2024).

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 Giáp Thìn 2024, tức là ngày 18/4/2024).

Như vậy, trong năm 2024, người lao động làm việc tại các công ty tư nhân sẽ có 06 dịp nghỉ lễ, tết như trên.

>>> Xem thêm: Chi tiền thưởng nhân viên có là chi phí hợp lý có tính thuế TNCN hay không

Các bạn cần lưu ý

Theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định nêu trên thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Các dịp nghỉ lễ, tết năm 2024 đối với lao động là người nước ngoài

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ được đề cập tại khoản 1 nêu trên, còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/thue-suat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-cap-nhat-den-nam-2023/

Lưu ý về ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh 2024

Căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tại dịp nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh 2024.

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm – Bộ luật Lao động 2019

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 113. Nghỉ hằng năm – Bộ luật Lao động 2019

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Chính phủ quy định chi tiết điều này.

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/cach-nop-lai-quyet-toan-thue-tndn/

Cách hạch toán thưởng Lễ, Tết mới nhất hiện nay

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, điểm 2.5 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể mức được hưởng và điều kiện hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Tập đoàn, tổng công ty, Công ty; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc đã quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Căn cứ theo quy định trên thì để các khoản tiền thưởng này được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp phải quy định rõ khoản chi đó ở một trong số những văn bản sau:

  • Quy chế Tài chính.
  • Quy chế thưởng.
  • Hợp đồng lao động.
  • Thỏa ước lao động tập thể.

Căn cứ luật thuế thu nhập cá nhân – TNCN

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2 quy định thu nhập chịu thuế như sau:

Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả trường hợp thưởng bằng chứng khoán.

Căn cứ theo quy định trên thì khoản tiền thưởng ngày lễ là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động

Khoản thưởng cho người lao động là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, nên phải khấu trừ thuế tại thời điểm chi trả, theo biểu thuế luỹ tiến từng phần

Cách hạch toán các bút toán thưởng Lễ, Tết cho công nhân viên trong công ty

Xét về mặt bản chất các khoản thưởng này nếu đủ điều kiện như trên thì các khoản thưởng ngày lễ, tết này được xem là chi phí lương (từ tiền lương, tiền công). Do vậy, đối tượng được nhận này thuộc bộ phận chi phí nào thì hạch toán vào chi phí đó.

Nợ TK 642, 641, 154, 622..

Có TK 334

Khi thanh toán tiền thưởng cho người lao động:

Nợ TK 334,3335

Có TK 111, 112

Những vấn đề cần lưu ý về Hạch toán thưởng Lễ, Tết cho công nhân viên cán bộ trong công ty

Trường hợp khoản tiền thưởng không được quy định tại: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế Tài chính hoặc Quy chế thưởng thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khí tính thuế TNDN, trường hợp này sẽ hạch toán như sau:

Khi doanh nghiệp tính toán khoản tiền thưởng

Nợ TK 811: Chi phí khác (nếu công ty không trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi)

Nợ TK 353: Qũy khen thưởng phúc lợi (nếu công ty có trích lập)

Có TK 334

Khi doanh nghiệp thanh toán tiền thưởng cho người lao động

Nợ TK 334: Phải trả người lao động

Có TK 111: Chi trực tiếp bằng tiền mặt

Tiền thưởng ngày lễ tết không phải tiền trợ cấp ngày lễ tết mang tính phúc lợi

Tiền thưởng đi cùng với mức lương cũng như mức độ hoàn thành công việc ,được chia hàng tháng hoặc chia thành từng đợt trong năm.

Trợ cấp phúc lợi được chia đều cho các cá nhân người lao động, được chia vào những kỳ nghỉ, hoặc những dịp hỗ trợ cho người lao động được hưởng phúc lợi vào các kỳ nghỉ dài như nghỉ mát, nghỉ đông; gia đình có hiếu hỷ, ốm đau…

Tiền phúc lợi và tiền thưởng đều có thể chi bằng hiện vật hoặc  bằng tiền mặt. Nhưng tiền hỗ trợ phúc lợi khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% từ trên 10tr đồng/ lần (xem thu nhập này là thu nhập từ tiền thưởng, quà tặng)

Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính UY Tín

Công Ty CAF được thành lập bởi đội ngũ Kiểm Toán Viên, Kế Toán Viên, Chuyên Viên Tư Vấn Thuế nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, có nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán trong các công ty xây dựng; gia công cơ khí; kinh doanh nông sản – chế biến nông sản; thương mại và chế biến thủy hài sản …..

CAF-GLOBAL.COM với mong muốn mang tri thức và kinh nghiệm của mình để tạo ra những giá trị đích thực và bền vững cho khách hàng của mình. CAF hiện cung cấp dịch vụ trên khắp đất nước với tiêu chí UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN MÔN CAO.

CAF cung cấp các gói dịch vụ:

  1. Dịch vụ thanhlap cong ty.
  2. Dich vu kiem toandoclap.
  3. Dich vu lap bao cao chuyen gia
  4. Dịch vụ soát xét BCTC.
  5. Dịch vụ tư vấn thuế.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – CHUYỂN GIÁ – BÁO CÁO THUẾ 

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) – 098 225 4812

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812