Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật đến năm 2023

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật đến năm 2023

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật đến năm 2023

Mức thuế xuất thuế TNDN năm 2022 là bao nhiêu? Mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là bao nhiêu?

Những vấn đề cần lưu ý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 2023 ?

Lưu ý về các khoản chi phí được trừ và không được trừ mới nhất?

Những vấn đề cần lưu ý khi QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP năm 2022 và năm 2023?

Thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp là gì – Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật đến năm 2023

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là mức % mà doanh nghiệp phải trích nộp cho từ khoản thu nhập chịu thuế của mình. Thuế suất được pháp luật ấn định đối với từng loại ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp. Mức thuế suất này được hiểu như thế nào và mức thuế suất 25% – 50% được áp dụng đối với những trường hợp nào.

Từ 1/7/2023 (khi Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực) thuế suất của các ngành nghề, lĩnh vực dầu khí, hoặc tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên quý có sự thay đổi từ 32% đến 50% thành 25% đến 50%.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật đến năm 2023
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật đến năm 2023

Theo Điều 10 Luật Thuế TNDN 2008, sửa đổi bổ sung 2013, Luật Dầu khí 2022 (hiệu lực từ 1/7/2023) thuế suất thuế TNDN được quy định như sau:

Điều 10. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này. Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01/01/2016.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động dầu khí từ 25% đến 50% phù hợp với từng hợp đồng dầu khí; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Từ căn cứ trên, suy ra:

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 được áp dụng là 20% (áp dụng đối với những doanh nghiệp thông thường); hoặc 32% đến 50% (cũ) thành từ 25% đến 50% (lĩnh vực đặc thù là dầu khí, tài nguyên quý hiếm) từ 1/7/2023;

Doanh nghiệp được hưởng các mức thuế suất ưu đãi nếu thỏa mãn quy định tại Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi bổ sung 2013.

Kết luận – (Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật đến năm 2023)

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 đang được áp dụng hiện nay là 20%, 25% đến 50% tùy thuộc từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. So với năm 2022, mức thuế suất thuế TNDN trong khoảng từ 25% đến 50% có sự thay đổi từ 1/7/2023 khi Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực thi hành.

Theo đó, các hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí, khai thác, thăm dò, tìm kiếm tài nguyên quý khác có mức thuế suất khác với năm 2022.

Doanh nghiệp được nhận các mức ưu đãi về thuế suất, miễn giảm nếu thỏa mãn các trường hợp luật định.

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/cach-ket-chuyen-lo-khi-tinh-thue-tndn-nam-2022-2023/

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất – (Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật đến năm 2023)

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, công thức tính thuế TNDN như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Phần trích lập quỹ KH&CN: được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm.

Theo quy định tại Điều 6, Luật quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và Điều 5, Nghị định 218/2013/NĐ-CP, thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  – Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định.

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác.

Thuế suất thuế TNDN: Thông thường là 20% (Theo quy định tại Điều 10, Điều 13, Điều 14, Luật thuế TNDN 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013 và Điều 10, Nghị định 218/2013/NĐ-CP).

Ngoài ra, hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm tại Việt Nam sẽ áp dụng mức thuế suất cao hơn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao sẽ áp dụng mức thuế suất thấp hơn.

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/cach-nop-lai-quyet-toan-thue-tndn/

Năm 2023, thuế suất 32% – 50% áp dụng cho lĩnh vực dầu khí có thay đổi gì

Khoản 6 Điều 1 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013, khoản 1 Điều 67 Luật Dầu khí 2022 (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023), mức thuế suất 32% đến 50% được thay thế bằng mức thuế suất từ 25% đến 50% áp dụng cho lĩnh vực dầu khí, cụ thể như sau:

Thuế suất thuế TNDN từ 25%-50%: Được áp dụng phù hợp với từng hợp đồng dầu khí;

Thuế suất thuế TNDN từ 32% đến 50%: Được áp dụng phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh;

Từ đó suy ra, mức thuế suất áp dụng trong lĩnh vực dầu khí, cụ thể là từng hợp đồng dầu khí được thay đổi thành 25% – 50% tùy từng hợp đồng từ 1/7/2023.

>>> Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Từ thời điểm hiện tại đến trước 1/7/2023

Thuế suất áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí được thực hiện theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 như sau:

Thuế suất thuếTNDN từ 32% đến 50%: Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể theo đề xuất của Bộ Tài chính căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ);

Thuế suất thuếTNDN là 50%: Áp dụng đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm;

Thuế suất thuếTNDN là 40%: Áp dụng đối với doanh nghiệp có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định này;

Như vậy, đối với lĩnh vực dầu khí (khai thác, thăm dò, tìm kiếm), thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 áp dụng đối với các doanh nghiệp này có sự thay đổi từ 32%- 50% thành 25%-50% từ 1/7/2023.

Trước thời điểm 1/7/2023, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí vẫn được áp dụng theo mức thuế suất từ 32%- 50%.

Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp được ưu đãi thuế suất thuế TNDNMột số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp được ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Mức ưu đãi thuế suất thuế TNDN quy định như thế nào

Các mức thuế suất thuế TNDN được ưu đãi là 10%, 15%, 17% tùy từng trường hợp lĩnh vực, địa bàn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 của các doanh nghiệp cơ bản được tính là 20%, tùy từng trường hợp cụ thể mà có thể là 25%- 50%. Tuy nhiên, Nhà nước có các chính sách ưu đãi về thuế suất cho các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực cụ thể như chúng tôi đã nêu trên.

Kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi. 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Xem thêm: 

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812