Cách kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2022 2023

Cách kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2022 2023

Cách kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2022 2023

Cách kết chuyển lỗ khi quyết toán thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP? Được kết chuyển lỗ mấy năm theo quy định hiện nay? Những lưu ý khi bạn TIẾN HÀNH KẾT CHUYỂN LỖ khi quyết toán thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP? … Trong phạm vi bài viết này caf-global.com sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết nhất đến với các bạn đọc nhé.

Cách kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2022 2023
Cách kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2022 2023

Kết chuyển lãi lỗ là gì – Cách kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2022 2023

Cuối mỗi kỳ kế toán năm, doanh nghiệp phải xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Thông tư 200 quy định doanh nghiệp phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trên tài khoản 911. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.

Theo đó, cuối mỗi một kỳ kế toán doanh nghiệp sẽ phát sinh kết quả hoạt động kinh doanh. Đó là Doanh nghiệp có lãi hoặc bị lỗ để làm cơ sở cho các năm tài chính tiếp theo. Và việc doanh nghiệp cộng lãi hoặc trừ lỗ vào năm tài chính tiếp theo đó gọi là kết chuyển lãi lỗ.

Cách để bạn xác định lãi lỗ – (Cách kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2022 2023)

Theo điều 9, thông tư 78/2014/TT-BTC quy định “Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang”

Công thức tính thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế ( Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định )

Trong đó, thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Như vậy: 

Lãi hay lỗ hoạt động kinh doanh được xác định bằng công thức sau:

Lãi/lỗ = Doanh thu Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác –           Thu nhập được miễn thuế

Doanh nghiệp lãi nếu kết quả công thức trên lớn hơn 0. Lúc này, kế toán kết chuyển lỗ (nếu có) để xác định thu nhập tính thuế.

Doanh nghiệp lỗ nếu kết quả công thức trên nhỏ hơn 0. Khi đó, doanh nghiệp không phải nộp thuế TNDN

Cách chuyển lỗ– (Cách kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2022 2023)

Nguyên tắc chuyển lỗ mới nhất, cập nhật đến năm 2023

  • Chỉ được chuyển lỗ khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh là lãi.
  • Chuyển lỗ liên tục, chuyển toàn bộ lỗ nhưng tối đa không quá số lãi trong kỳ.
  • Thời gian CHUYỂN LỖ liên tục tối đa KHÔNG QUÁ 5 năm.
  • Doanh nghiệp có số lỗ của các quý trong một năm thì được bù trừ lỗ của quý trước vào các quý sau khi tính và nộp thuế TNDN quý.
  • Doanh nghiệp tạm chuyển lỗ vào thu nhập tính thuế của các quý trong năm sau khi nộp tiền thuế TNDN quý và sẽ chuyển chính thức vào thu nhập tính thuế của năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

>>> Xem thêm: Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín tại Long An

Khi làm quyết toán thuế cuối năm các bạn cần lưu ý – (Cách kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2022 2023)

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo.

Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Cách hạch toán lãi lỗ và kết chuyển lỗ mới nhất cập nhật đến năm 2023

Cách hạch toán đầu năm (Kết chuyển lỗ từ 2021 sang 2022)

Nợ 4211  

Có 4212

Cuối năm:

Lãi:   Nợ 911

Có 4212

Lỗ:  Nợ TK 4212

Có TK 911

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài – (Cách kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2022 2023)

Các nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính hoặc khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư nước ngoài không được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong trường hợp doanh nghiệp được đầu tư có lỗ luỹ kế.

Nhà đầu tư nước ngoài phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp được đầu tư thông báo cho cơ quan thuế việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất 7 ngày làm việc trước khi thực hiện việc chuyển lợi nhuận.

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-long-an/

Các bút toán kế toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm, cập nhật đến năm 2023

Cuối kỳ kế toán thực hiện kết chuyển để Xác định kết quản kinh doanh trong kỳ làm căn cứ để tính lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Dưới đây là các bút toán phổ biến mà kế toán hay sử dụng:

a) Cuối kỳ kế toán thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

b) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

c) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

d) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 811 – Chi phí khác

đ) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại”:

– Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh có TK 8212, kế toán kết chuyển số chênh lệch

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh có TK 8212, kế toán kết chuyển số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

g) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 – Chi phí bán hàng

h) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí bán hàng

i) Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

k) Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ lệ đơn vị cấp trên:

Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 336 – Phải trả nội bộ

Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Công ty dịch vụ kế toán uy tín

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý, chuyên gia kế toán – tài chính có trình độ chuyên môn cao, uy tín caf-global.com cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ pháp lý; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ tư vấn quản lý; dịch vụ tư vấn thuế; dịch vụ làm sổ sách kế toán – lập báo cáo tài chính … hiệu quả, chất lượng với mức phí dịch vụ kế toán tốt nhất hiện nay.

Dịch vụ của công ty CAF hiện nay

  1. Dịch vụ kế toán TPHCM.
  2. Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín HCM.
  3. Dịch vụ kiểm toán.
  4. Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
  5. Dịch vụ tư vấn quản lý.

CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Xem thêm: 

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 2023

https://caf-global.com/cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-2022/

https://caf-global.com/cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nam-2022/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812